CHARTA 2015 - úplný text

CHARTA 2015

Za mier, proti militarizmu, fašizmu a vojne.

MIEROVÁ CHARTA SLOVENSKA

 

Február 2015

 

PREAMBULA

 

My, občania Slovenskej republiky, spoločne vyjadrujeme obavy a znepokojenie nad nebezpečným celospoločenským a medzinárodným vývojom politických udalostí a činov, ktoré dali vzniknúť nebezpečnému podhubiu fašizmu, ktoré ohrozuje základné právo: 

právo na život.

Žijeme v období, kedy si pripomíname 70. výročie skončenia II. svetovej vojny a porážky fašizmu. Pod ťarchou negatívnych a nepravdivých informácii a skutkov vnútorne pociťujeme, že nebezpečné myšlienky fašizmu opätovne prerastajú do nášho života.

V minulosti tvoril živnú pôdu  pre myšlienky fašizmu nastupujúci imperializmus, ktorý vo svojom sociálne nespravodlivom systéme s novodobým  otroctvom vyprovokoval dve svetové vojny, v ktorých zahynuli milióny ľudí.

 

Dnes je situácia omnoho nebezpečnejšia. Kapitalizmus prerástol do úplne novej formy svojho posledného štádia globálnej imperialistickej oligarchickej moci, ktorá si osobuje právo ovládať tento svet a aj rozhodovať o tom, kto má, alebo nemá právo na život. Svedčia o tom lokálne i globálne vojnové konflikty za posledných 100 rokov, ktoré zobrali život desiatkam miliónov ľudí na takmer všetkých kontinentoch.

 

Politické zmeny v Slovenskej republike v roku 1989 dali zelenú silám, ktoré svojím konaním odopierajú právo na slušný, dôstojný život v tomto štáte.

Rozkradnutím spoločného majetku všetkých občanov Slovenska vytvorili podhubie pre nástup novodobého fašizmu. Aj u nás vznikli oligarchické štruktúry korporátneho kapitalizmu, ktoré získali a držia moc. Novodobý korporátny kapitalizmus a fašizmus začal opätovne nenápadne prerastať našou spoločnosťou a rôznymi skrytými i otvorenými formami postupne otravuje život občanom do takej miery, že obnovil chudobu, hlad, bezdomovectvo, vysťahovalectvo a pracovné otroctvo.

 

Niekto nás oberá o právo na dôstojný život!

 

Uvedomujeme si, že dnes žijeme v období vedomého ekonomického úpadku, ktorý ekonomicky a informačne manipuluje s obyvateľmi, zamestnancami, vládami. Dokáže ničiť rodiny, mestá, dediny, celé štáty a vnucovať občianske vojny, cezhraničné vojny, otvorené i skryté vojenské prevraty. Všetko sa to koná v záujme zisku a moci.

V snahe upozorniť a zabrániť týmto nebezpečným tendenciám predkladajú zakladatelia a prví signatári  dokument : 

 

CHARTA 2015 - Antifašistická charta Slovenska.

 

CHARTA 2015 - Antifašistická charta Slovenska /ďalej Charta 2015/, je deklarácia hlavných cieľov a princípov činnosti protifašistického hnutia na Slovensku, zameraných proti rasizmu, xenofóbii, radikálnemu nacionalizmu, národnostnej  neznášanlivosti,  náboženskej nenávisti, proti fašizmu a novodobému nacizmu.

Koniec  2. svetovej vojny a víťazstvo síl dobra nad silami absolútneho zla, vybojovaného cenou miliónov ľudských obetí, porodilo novú morálku, odmietajúcu vojnu ako spôsob riešenia konfliktov, rasizmus a fašizmus vo všetkých jeho podobách, ako neprijateľné ideológie.

Vyhlásením Slovenského národného povstania a účasťou Slovákov v československom zahraničnom odboji proti fašizmu v 2. svetovej vojne, prispel  aj náš národ  do vienka spoločného víťazstva nad fašizmom. Protifašistické cítenie je hlboko zakorenené v našom národe.

 

Donedávna sme žili vo viere, že rok 1945 zavŕšil boj proti fašizmu, že milióny zmarených ľudských životov sú toho dostatočnou zárukou. Dnes ale vidíme, že fašizmus bol iba potlačený a živná pôda, z ktorej pôvodne vzišiel, dala teraz nový počin pre jeho systematické a celoplošné šírenie po celom svete, že čoraz viac preniká do myslenia ľudí a do všetkých sfér spoločenských vzťahov, Slovensko nevynímajúc. Čoraz častejšie sme svedkami rastu rasistických a krajne nacionalistických nálad a násilností na základe nenávisti.

V týchto podmienkach považujeme za prioritu a imperatívum dnešného dňa zjednotenie širokých vrstiev  obyvateľstva našej krajiny bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine v Protifašistickom fronte občanov Slovenska, ktorého hlavným cieľom je vytvárať morálne, politické a právne bariéry proti šireniu fašistickej a nacistickej ideológie, zabrániť prenikaniu jej nositeľov do spoločenských a štátnych štruktúr, vylúčiť prejavy fašizmu z každodenného  života.                                                                     

Základné ustanovenia

 

Antifašistická charta Slovenska vychádza z medzinárodných právnych ustanovení na ochranu ľudských práv, pretože presadzovanie fašistickej ideológie, šírenie rasistických a agresívnych nacionalistických nálad, považujeme za hrubé porušovanie ľudských práv.

 

Charta rešpektuje a vychádza z týchto hlavných medzinárodných dokumentov a aktov:

 

- Charta Organizácie Spojených národov /1945/

- Rozsudok Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu /1946/

- Všeobecná deklarácia ľudských práv /1948/

- Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie /1962/

- Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach /1966/

- Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe /1975/

- Durbanská Deklarácia a Akčný plán predchádzania všetkých formiem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie / 2001/

- Rezolúcia 69. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN "O boji proti glorifikácii nacizmu a neonacizmu a iných praktík, ktoré prispievajú k posilňovaniu súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a intolerancie" /2014/

- Charta vychádza z Ústavy a príslušného zákonodárstva Slovenskej  republiky.

 

Článok 1

Definícia novodobého fašizmu

 

Fašizmus je:

1. Vedomé odopieranie práva na život a siahnutie na život.

2. Akékoľvek vedomé odopieranie práva na dôstojný život.

3. Akékoľvek vedomé obmedzenie práva na dôstojný život.

 

Článok  2

Prejavy fašizmu

 

Charta považuje za neprípustné prejavy fašizmu všetky činnosti, ktoré bezprostredne  vedome alebo skryto ohrozujú životy ľudí v Slovenskej republike, ohrozujú, popierajú, alebo obmedzujú právo na život a na dôstojný život.

Vo všetkých oblastiach života našej spoločnosti možno nájsť vedome otvorené, ale najmä skryté prejavy presadzovania fašizmu a nacizmu.

 Najnebezpečnejšie sú tendencie v informačnej oblasti, kde vedomou manipuláciou s dejinnými faktami, zaobaľujú a skrývajú fašizáciu spoločnosti do falošného obalu pravdy, demokratizácie, demokracie, fiktívnej slobody, slobody slova, rozdeľujú spoločnosť, drobia ju, aby ju nakoniec mohli definitívne rozdeliť, vyvolať deštruktívne emócie a nakoniec poštvať proti sebe do bratovražebného boja.

          CHARTA 2015 bude tieto prejavy postupne mapovať, sumarizovať, poukazovať na ne a bojovať proti nim.

 

Článok 3

Hlavné ciele CHARTY 2015

 

- Dosiahnutie mierového spolunažívania bez fašizmu, nacizmu, rasovej diskriminácie, bez nenávisti na rasovom a národnostnom základe ako v širokom rámci medzištátnych vzťahov, tak i v medziľudských vzťahoch v našej krajine.

- Zachovanie povojnového usporiadania sveta, nedopustenie prehodnotenia výsledkov 2.svetovej vojny, uplatňovať nemennosť rozsudku Medzinárodného  norimbergského vojenského tribunálu /1946/, ktorý odsúdil nacistov, ich pomáhačov a spojencov a navždy stanovil, kto bol agresor a kto nesie vinu za rozpútanie 2. svetovej vojny.

- Uplatňovanie noriem medzinárodného práva a Ústavy Slovenskej republiky v zákonodárstve Slovenskej republiky a v tomto smere predchádzanie a stavanie efektívnych bariér prenikaniu fašistickej a nacistickej ideológie do našej spoločnosti.

- Aktívna účasť na medzinárodnom úsilí v boji proti všetkým formám radikálneho nacionalizmu, rasovej nenávisti, fašizmu a nacizmu.

 - Zriadenie monitorovacieho centra Charty 2015, ktoré s pomocou svojich aktivistov bude trvalo monitorovať a publikovať prejavy fašizmu, nacizmu, rasovej a národnostnej neznášanlivosti, fakty popierania židovského a  rómskeho holokaustu  a s tým súvisiace akty násilia na území Slovenskej republiky. Charta bude na takéto prejavy reagovať a upozorňovať na ne kompetentné štátne orgány Slovenskej republiky a dožadovať sa nápravy. Súbežne bude o tom informovať príslušné medzinárodné vládne i nevládne  organizácie. Informujúc o porušovaní ľudských práv v Slovenskej republike, ak takéto fakty budú mať na Slovensku miesto,  Charta  2015 bude v maximálne dostupnej miere využívať masmédiá, sociálne siete  a internet s cieľom, aby čo najširšia  verejnosť na Slovensku bola oboznámená s činnosťou Charty.

- Organizovanie mierových zhromaždení a protestov proti prejavom fašizmu a nacizmu.

- Spolupráca s príslušnými spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami pri oslavách výročí protifašistického odboja, starostlivosť o protifašistické pamätníky a iné symboly protifašistického odboja.

- Organizovanie a účasť na konferenciách, seminároch a okrúhlych stoloch s mierovou  a protifašistickou  tématikou.

- Realizovanie vydavateľskej činnosti, šírenie informácií prostredníctvom médií a internetu.

- Podporovanie činnosti vojenských historických klubov, ktoré plnia významnú úlohu pri šírení  osvety československého odboja proti fašizmu.

- Venovanie sa ďalšej činnosti, ktorá bude v rámci vymedzenom Chartou.


 

Článok 4

Charakteristika a predstavitelia CHARTY 2015

 

CHARTA 2015 - Antifašistická charta Slovenska je neformálne, voľné, otvorené spoločenstvo občanov Slovenskej republiky prevažne ľavicového presvedčenia, rôznej viery, rôznych profesií, spojených vôľou jednotlivo i spoločne sa zasadzovať a aktívne pracovať proti rozmáhajúcemu sa fašizmu, pre mier a spoluprácu medzi politikmi, občianskymi organizáciami, občanmi, národmi a štátmi.

CHARTA 2015 - Antifašistická charta Slovenska ideovo združuje všetkých, ktorí súhlasia s jej myšlienkou, zúčastňujú sa práce na plnení jej cieľov spoločne alebo individuálne a podporujú ju.

 

Signatárov CHARTY 2015 - Antifašistickej charty Slovenska

 

1./ MUDr. Andreja Janca

 

2./ Mgr. Štefana Kalinu

 

poverujeme úlohou hovorcov CHARTY 2015. Hovorcovia CHARTU 2015 plnomocne zastupujú pred štátnymi a všetkými inými orgánmi a organizáciami, rovnako pred slovenskou i svetovou verejnosťou a svojimi podpismi zaručujú autenticitu  dokumentov CHARTY 2015. V signatároch CHARTY 2015 i v ďalších občanoch, ktorí sa svojimi podpismi k CHARTE 2015 pripoja v nasledujúcom období, majú a budú mať hovorcovia aktívnych spolupracovníkov pre účasť na potrebných rokovaniach, pre plnenie koncepčných i dielčích úloh a delia sa s nimi o všetku zodpovednosť.

 

Prípravný výbor Charty 2015 vykoná registráciu združenia v zmysle zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

Podpisujúc CHARTU 2015 - Antifašistickú chartu Slovenska prehlasujeme a potvrdzujeme, že máme protifašistické presvedčenie. Súčasne vyzývame slovenskú občiansku verejnosť a každého občana, ktorý zdieľa naše ciele a princípy, aby sa svojím podpisom pripojili. Naša sila spočíva v spojení sa v spoločnom boji proti fašizmu a nacizmu, diskriminácii na rasovom, etnickom či národnostnom základe, proti politike radikálneho nacionalizmu, proti politike neznášanlivosti a nenávisti, tiež v našom spoločnom, koordinovanom úsilí o mier a spoluprácu štátov, národov a občanov.

Charta je verejný dokument otvorený k podpisu. Každý podpis pod Chartou znamená ďalší hlas pre Protifašistický front občanov Slovenska.    

Platforma Charty je otvorená k spolupráci pre všetky slovenské politické strany, politické hnutia, spoločenské organizácie, ľudskoprávne, protivojnové a mierové komunity a pre jednotlivých občanov, hlásiacich sa k antifašizmu .

 

Slovensko, dňa 28.2.2015

 

Chcem sa stať signatárom CHARTY 2015

Ak formulár vyplníte a odošlete stávate sa automaticky signatátom CHARTY 2015. Ak si želáte podpísať signatársky hárok v listinnej podobe, pošlite nám správu na info@charta2015.com. Zabezpečíme, aby ste mohli signatársky hárok fyzicky vyplniť a podpísať.