40. rokov od podpisu Helsinského záverečného aktu KBSE

09.08.2015 07:53

CHARTA 2015 - Sekretariát

     Helsinská konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe je dodnes považovaná za jeden zo základných a prelomových dokumentov po druhej svetovej vojne v Európe.  Málokto však vie prečo.

    Pôvodným zámerom konania konferencie bolo potvrdenie územných ziskov mocností a prerozdelenia Európy po 2. sv vojne. Hlavne pre ZSSR bol tento dokument významný, pretože prehlásenie o  neporušiteľnosť hraníc a rešpektovanie územnej celistvosti, vlastne legitimizovalo začlenenie pobaltských štátov do Sovietskeho zväzu. Tieto zisky im na konferencii, ktorá sa konala medzi mesiacmi júl až august 1975, oficiálne potvrdil aj  vtedajší americký prezident Gerald Ford. Vzhľadom na námietky Kanady, Írska a Španielska, záverečný akt síce pripúšťal zmeny hraníc, no však len mierovými prostriedkami.

    Počas 2 mesiacov trvania konferencie sa zúčastnené štaty dohodli na dokumente, ktorý obsahoval tieto body:

  • zvrchovaná rovnosť a rešpektovanie práv, ktoré vyplývajú zo zvrchovanosti,
  • neporušiteľnosť hraníc,
  • zdržanie sa hrozby silou alebo požitia sily;
  • územná celistvosť štátov;
  • mierové urovnanie sporov;
  • nezasahovanie do vnútorných vecí;
  • rovnoprávnosť a sebaurčenie národov;
  • spolupráca medzi národmi;
  • svedomité plnenie záväzkov podľa medzinárodného práva.
  • rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, vrátane slobody myslenia, svedomia, náboženstva a presvedčenia; 
 
    Za 40. rokov od nadobudnutia platnosti Záverečného aktu KBSE sa v Európe a vo svete odohralo veľmi veľa. Dokument bol porušený v desiatkach prípadov v čase rozpadu ZSSR predovšetkým zo strany USA, štátov EÚ a NATO, ale i zo strany odčlenených krajín bývalého ZSSR.
 
    Nástupníckou krajinou po ZSSR, Ruskou federáciou i napriek snahám Západnej protiruskej propagandy o negatívnu prezentáciu Ruska v očiach obyvateľov Európy tento dokument porušený nebol.
 
    Snaha o prezentáciu návratu Krymu k Ruskej federácii ako "anexie" politicky, ani právne nemôže prejsť. Prebehla v súlade s právom na sebaurčenie národov a k zmene hraníc došlo mierovými prostriedkami, čiže v súlade so závermi tejto konferencie.
 
    Politici USA a EÚ, korporátne médiá v Európe i Západom platení predstavitelia tzv. Tretieho sektora vyvíjajú enormné úsilie, aby ukázali politiku Ruskej federácie v očiach európanov a sveta ako agresívnu a expanzívnu, hoci opak je pravdou. Stanoviská Ruskej federácie buď prekrúcajú a o vyhláseniach predstaviteľov Ruska klamú, alebo ich zamlčujú.
 
    Z uvedených dôvodov, pre vytvorenie možnosti objektivizácie vašich názorov na Rusko, Rusov a naše vzťahy s touto krajinou a jej občanmi uvererjňujeme Vyhlásenie Ruského ministerstva zahraničných vecí v plnom znení, lebo v našich, cielenou a organizovanou rusofóbiou charakteristických médiách toto vyhlásenie v plnom znení uverejnené určite nebude. 
    PRÍSNE ZAKÁZANÉ Bielym domom. 
 
 
 

    Vyhlásenie Ruského ministerstva zahraničia v spojitosti s výročím Helsinského záverečného aktu

 

    Dnes, 1. augusta si pripomíname 40. výročie podpisu v roku 1975 záverečného aktu Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Tento dokument má nadčasový význam a je symbolom uvoľňovania napätia a porozumenia. Zohral kľúčovú úlohu v živote modernej Európy a stal sa jedným zo základov modernej medzinárodnej architektúry.

    Rusko je absolútnym prívržencom Helsinského dekalógu zásad medzištátnych vzťahov v ich súčinnosti a všetkých politických záväzkov KBSE / OBSE. Vyzývame všetky krajiny eurázijsko-atlantického spoločenstva, aby dodržovali literu a ducha týchto záväzkov a zásad. História ukazuje, že dvojité štandardy a selektívny prístup k ich používaniu, snahy o posilnenie vlastnej bezpečnosti na úkor iných a zasahovanie do vnútorných záležitostí iných štátov provokujú závažné riziká pre celoeurópsku stabilitu.

    Rusko podporuje posilnenie úlohy a autority OBSE v medzinárodných záležitostiach, jej konsolidovanie ako fóra pre politický dialóg a rozhodovanie o najdôležitejších otázkach bezpečnosti a spolupráce. Sme presvedčení, že opora na zjednocujúce prvky helsinského procesu, ktoré položili  pred 40. rokmi vedúci predstavitelia štátov euroatlantickej oblasti, pri náležitom prejave politickej vôle, zrelosti a múdrosti, umožní prekonávať akékoľvek krízové stavy a prispeje formovaniu jednotného priestoru nedeliteľnej bezpečnosti a rovnoprávnej vzájomne prospešnej spolupráce na našom kontinente.