Ako sa vyrába okupácia vlastnej krajiny

29.10.2015 06:46

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Postup vlády Slovenskej Republiky.

    Vláda Slovenskej republiky dňa 28. októbra 2015 na svojom riadnom zasadaní svojim uznesením Č. uznesenia: 584/2015 odobrila trvalú prítomnosť cudzích armád (príslušníkov ozbrojených síl členských štátov NATO) na našom území. Prečítajte si tlačovú správu napríklad TU.

   Oficiálny názov návrhu, ktorý do vlády predložil minister obrany SR Martin Glváč znie:"Vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit".

Predložený materiál bol schválený číslom uznesenia vlády Slovenskej republiky č.: 584/2015.
 
   V predkladacej správe (viď úplnú predkladaciu správu TU) sa píše, že "Na zasadnutí ministrov obrany členských krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy dňa 5. februára 2015 bol deklarovaný záujem Slovenskej republiky o vytvorenie NFIU (NATO FORCE INTEGRATION UNIT/tím pre integráciu síl NATO) na území Slovenskej republiky".
    Z toho je evidentné, že o zriadenie veliteľského centra NATO na Slovensku požiadalo Slovensko, že Slovensko je v zastúpení Ministerstvom obrany SR iniciátorom zriadenia vojenskej základne vo Vajnoroch! Teda žiadny nátlak zo strany velenia NATO, ale vlastná iniciatva vlády Slovenskej republiky sú príčinou prítomnosti príslušníkov cudzích armád na Slovensku!
 
  Vo vlastnom materiále, predloženom na zasadanie vlády SR ministrom Glváčom (plné znenie materiálu TU) sa uvádza, že Ministri obrany členských krajín NATO 8. októbra 2015 potvrdili vytvorenie NFIU na území Slovenskej republiky a na území Maďarska. Úlohou NFIU je zvýšiť reakcieschopnosť NATO a uľahčiť nasadenie jednotiek veľmi rýchlej reakcie a jednotiek rýchleho nasadenia. Sídlom Slovenského NFIU budú kasárne Vajnory, kde bude pôsobiť 41 osôb, z toho 20 zahraničných "špecialistov"z  členských krajín NATO.
 
    Na vyslovenie pripomienok k predmetnému návrhu pred zasadaním vlády SR bolo vyzvaných 15 Slovenských ministerstiev a Úrad vlády SR. Z oslovených NIKTO okrem jednej nepodstatnej pripomienky Ministerstva financií SR nemal k návrhu žiadne pripomienky. (Prehľad o výsledku pripomienkového konania TU) Z toho vyplýva, že na ministerstvách SR, ani na úrade vlády SR sa nenašiel nikto, kto by vyslovil akúkoľvek relevantnú pripomienku k zriadeniu stálej vojenskej základne cudzích vojsk na území Slovenskej republiky!
 
    K predmetnému rokovaniu vlády SR bola vypracovaná i doložka vplyvov súvisiaca s návrhom na prítomnosť zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky. (Doložka vplyvov viď TU). Ztejto doložky je zrejmé, že podľa spracovateľov zriadenie stálej vojenskej základne NATO na území Slovenskej republiky nebude mať žiadny t.j. žiadny negatívny, ale ani pozitívny vplyv pre SR a jej občanov!
 
   Vláda na predmetnom rokovaní vypracovala a schválila i návrh uznesenia pre rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky (Návrh uznesenia viď TU), kde uvádza (navrhuje), že NR SR  vyslovuje súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit.
 
    Vláda na tomto zasadaní poverila (Viď uznesenie TU)
  1.     predsedu vlády SR Róberta Fica predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky...........
  2.    ministra obrany Slovenskej republiky Martina Glváča odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky ...............................
 
    Tým sa bludný kruh odobrenia okupácie vlastnej krajiny uzatvára. Tým páni vo vláde Slovenskej republiky jasne potvrdili, na čiej strane stoja. Potvrdili i to, že reálne nevedia zdôvodniť vlastné konanie, že neberú do úvahy nebezpečenstvo svojho konania pre Slovensko a jeho občanov, že ich nezaujíma nesúhlas občanov Slovenska s prítomnosťou cudzích armád na území našej krajiny, že zaťahovanie Slovenska do príprav na vojnu im nerobí problém.
 
   Celý obsah a spôsob prerokovania návrhu bol smerovaný tak, aby hladko prešlo jeho schválenie v NR SR. Je len otázne, či sa nájde v Národnej rade Slovenskej republiky čo i len jediný poslanec, ktorý predloženému návrhu schvaľujúcemu okupáciu Slovenska vojskami cudzích armád nedá svoj hlas, ktorý jasne a zreteľne vyjadrí svoj nesúhlas, ktorý bude zásadne proti.
    Lebo prevažujúca časť občanov Slovenskej republiky so stálou prítomnosťou vojsk cudzích armád na našom území nesúhlasí a nesúhlasí ani so zriaďovaním vojenských základní, dokonca ani s účasťou Slovenska v zločineckej organizácii NATO.
 
*  Po prečítaní článku môžete hlasovať v anketách (Vľavo hore.) Ďakujeme.