Európa embargo zavedené proti Rusku hlboko oľutuje

09.08.2015 13:23

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Ekonomická, ale aj politická a kultúrna spolupráca Ruska v rámci krajín Ázie ASEAN sa rozvíja nevídane prudkým tempom. Bola zintenzívnená i v dôsledku ochladzujúcich sa vzťahov USA a EÚ k Rusku a následného zavedenia ekonomického embarga týchto krajín proti Ruskej federácii.

    Staré, avšak celosvetovo platné porekadlo sa potvrdzuje: "Všetko zlé je na niečo dobré". Tentokrát pre orientáciu a rozvoj ekonomickej spolupráce Ruska  na Východ.

    Zdá sa, že Európska únia si bude musieť nechať zájsť chuť na obojstranne výhodný a ekonomicky výnosný obchod s Ruskom. Zapríčinila si tento stav však sama. Tým, že sa bezvýhradne podriadila geopolitickým záujmom USA.

 

    Interview námestníka ministra zahraničných vecí Ruska I.V.Morgulova poskytnuté spravodajskej agentúre „Russia Today“ 03.08.2015

 

    Otázka: Kde a kedy sa uskutočnia stretnutia ministrov vo formáte Rusko-ASEAN, Summit východnej Ázie (EAS) a Regionálneho fóra ASEAN (ARF)?

    Odpoveď: V tomto roku stretnutie na úrovni ministrov ASEAN sa bude konať v Kuala Lumpur. 5. augusta sa ruský minister zahraničia Sergej Lavrov stretne so svojimi náprotivkami zo združenia desiatich členov ASEAN. Čaká ich napätá práca v rámci zasadnutia vedúcich predstaviteľov zahraničných rezortov krajín – účastníčok summitu Východnej Ázie a 22.  zasadnutia regionálneho fóra ASEAN o bezpečnosti

 

    Otázka: Aké návrhy má v úmysle predložiť ruská strana na týchto stretnutiach?

    Odpoveď: Aktívna účasť na stretnutiach multilaterálnych formátov, zapojenie sa do regionálnych integračných procesov, využitie potenciálu Ázijsko-Pacifického regiónu pre rozvoj Sibíri a Ďalekého východu – to sú priority zahraničnej politiky našej krajiny.

Osobitný význam v tomto smere má prehĺbenie dialógového partnerstva Rusko-ASEAN 20. výročie ktorého si pripomenieme budúci rok. Dnes sa aktívne rozvíja spolupráca v politickej, hospodárskej a humanitárnej oblasti. Účinne sa vykonáva komplexný akčný program pre roky 2005-2015. Spolupracujeme s krajinami „desiatky“ v sfére bezpečnosti, prípravy odborníkov pre orgány právnej ochrany, reagovania na mimoriadne udalosti. Samozrejme, že ministri prerokujú na schôdzi stav a vyhliadky na ďalší rozvoj našich vzťahov. Do programu schôdzky sú zaradené aj nové iniciatívy ako je komplexný akčný plán do roku 2020, rozvoj koncepčného vnímania rozvoja dialógu v budúcnosti a vyhlásenie budúceho roka za vzájomný Rok kultúry Ruska a ASEAN.

Dôležitým aspektom interakcie s „desiatkou“ je Regionálne fórum ASEAN o bezpečnosti. Považujeme ho za základný nástroj praktickej spolupráce na posilnenie bezpečnosti v Ázijsko-Pacifickom regióne, dôležitý pilier regionálnej architektúry.

Očakáva sa, že v priebehu stretnutia ministrov bude schválený pripravovaný Ruskom, Malajziou a Austráliou s podporou ostatných účastníkov fóra pracovný plán pre bezpečné používanie informačných a komunikačných technológií. Sme pripravení diskutovať s partnermi o príslušných medzinárodných a regionálnych problémoch. Vítame začatie rokovaní o otázkach vesmírnej bezpečnosti, spoločne s Čínou a Laosom plánujeme uskutočniť tento rok profilový seminár. Ďalšou naliehavou úlohou je zaradenie do programu ARF takých aktuálnych problémov, ako je boj proti praniu špinavých peňazí a nezákonnému obchodu s drogami.

Považujeme za perspektívny mechanizmus Východoázijských summitov, ktorý sa presadzuje ako základná platforma pre strategický dialóg lídrov krajín. Máme v pláne spolu s partnermi z Číny a ďalších krajín ASEAN zdôrazniť nutnosť zintenzívnenia spoločného úsilia na podporu dialógu o otázkach budovania v APR architektúry rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti (začatý v tomto rámci v roku 2013). Sme presvedčení, že nový systém medzištátnych vzťahov by sa mal zakladať na kolektívnych princípoch mimo blokových východiskových bodov, opierajúc sa na univerzálne princípy, ako je zvrchovanosť medzinárodného práva, mierové urovnávanie sporov, nepoužitie sily alebo hrozby silou.

 

    Otázka: Aké projekty považuje Moskva za priority v rámci spolupráce medzi Ruskom a ASEAN?

    Odpoveď: Našou hlavnou prioritou – je ekonomika, využitie možností spolupráce Rusko-ASEAN pre hospodársky rozvoj regiónov Sibíri a Ďalekého Východu. Tešíme sa na realizáciu veľkých spoločných modernizačných a infraštruktúrnych projektov v rámci prijatej v roku 2012 „cestnej mapy“ pre obchod a investície. V tejto súvislosti veľký význam prisudzujeme začiatku dialógu o energetike a zapojeniu sa Ruska do generálneho plánu previazanosti ASEAN.

Sľubným smerom sa javí prepojenie potenciálu Euroázijskej hospodárskej únie a vznikajúceho vysoko integrovaného spoločenstva ASEAN, rozpracovanie otázok medziregionálnej liberalizácie obchodu. Pilotným projektom v tomto smere je podpísaná v máji dohoda o voľnom obchode medzi ESAE a Vietnamom.

Budeme naďalej poskytovať pomoc „desiatke“ pri príprave odborníkov pre orgány právnej ochrany. Pravidelnými sa stali školenia expertov ASEAN v sfére boja proti terorizmu a nadnárodnej trestnej činnosti. Pre nás je dôležité, aby sa v Juhovýchodnej Ázii, ktorú navštevujú milióny občanov Ruska, zachovali pokojné, bezpečné pomery.

Najúspešnejšou spoločnou činnosťou v humanitárnej oblasti sú každoročné vystúpenia v krajinách regiónu spojeného rusko-aseanskeho mládežníckeho orchestra a samity mládeže Rusko-ASEAN. Ďalší  fórum mládeže sa bude konať na jeseň vo Vladivostoku.

Stručne povedané, spektrum spolupráce Rusko-ASEAN sa neustále rozširuje, pojíma nové vzájomne prospešné projekty.

 

    Otázka: Aké dokumenty budú prijaté na základe výsledkov týchto rokovaní?

    Odpoveď: V tomto ohľade možno tento rok považovať za „plodný“. Na stretnutí EAS sa plánuje prijatie tradičného vyhlásenia predsedu, ako aj vyhlásenie o komplexnom akčnom pláne s cieľom urovnania situácie okolo iránskeho jadrového programu na podporu dohody, dosiahnutej v Ženeve. Ministri majú dať „zelenú“ aj návrhu záverečných dokumentov nadchádzajúceho 10. Summitu Východnej Ázie, vrátane vyhlásenia z príležitosti desaťročia EAS, vyhlásenie o boji proti násilnému extrémizmu, o nadnárodných  aspektoch využívania informačných a komunikačných technológií, o posilnení regionálnej spolupráce pre námornú bezpečnosť a celosvetovom hnutí umiernených síl.

Na zasadnutí ARF, okrem už spomínaného pracovného plánu pre zaistenie informačnej bezpečnosti, je naplánované schválenie podobných dokumentov o boji proti terorizmu a nadnárodnej trestnej činnosti, námornej bezpečnosti a reagovaní na mimoriadne udalosti. Bude prijaté vyhlásenie o posilnení spolupráce na ochranu a zachovanie morského prostredia. Sústredene pracujeme,  aby všetky tieto dokumenty spĺňali ruské záujmy a prispeli k zlepšeniu efektívnosti spolupráce v regióne.