Vyhlásenie MUDr. Andreja Janca, hovorcu CHARTY 2015

01.04.2015 19:04

MUDr. Andrej Janco

    Vážení priatelia,

včerajšie mierové zhromaždenie občanov v Prešove bolo pozoruhodné z viacerých hľadísk:

1. Pršalo a bola zima, aká sa snáď už ani na apríl nepatrí.

2. Napriek tomu, že Prešov bol (až do včera) v našich radoch vnímaný ako mesto so silnou základňou podporovateľov strany Vzdor, (a preto sme naivne čakali davy), na stretnutie prišlo len veľmi málo ľudí. Keby sme boli tušili, že sila Vzdoru spočíva len v stovkách drahých bilboardov po celom Slovensku, boli by sme sa snažili viac. Naša chyba.

3. Napriek zverejneným pravidlám spoluúčasti na podujatiach Mierovej charty 2015, napriek tomu, že opakovane všetkých vyzývame k tomu, aby sa zdržali prejavov ideologickej konfrontácie, vzájomnej politickej a inej netolerancie, napriek tomu sme sa dočkali nemilého prekvapenia. Nešlo ani tak o prejav pána Ivana Gaľu zo Vzdoru, ktorý sa vo svojom prejave mimo schváleného programu nezdržal odkazov na triedny boj, ide predovšetkým o článok "Triednym bojom za mier", ktorý nielenže niekto zo Vzdoru napísal v rozpore s dohodnutými pravidlami, ale mi ho dokonca bez môjho súhlasu a vedomia pridali na stránku. (Viď pod modrou výzvou). Prirodzenou reakciou by bolo odstrániť ho, ale neurobím tak, lebo nejde o prvý incident tohto druhu a nadišiel čas urobiť si poriadok na stole. Nech si všetci urobia vlastný názor. 

    Prečítal som si samozrejme aj výzvu Petra Nišponského k náprave, ktorú uverejnil pod týmto vláknom na mojom Facebookovom profile . Toto je moja odpoveď, ako hovorcu Charty 2015:

    Vojna je v očiach všetkých ľudí so svedomím stav, keď zlyhali všetky prostriedky na urovnanie konfliktu. Je to predstava veľmi naivná, hodná ľudí so svedomím, pretože všetky možnosti nie sú vyčerpané NIKDY. História ukazuje, že vojny sú takmer vždy jednostranným aktom násilia toho, kto sa pokladá za silnejšieho. Samozrejme, lebo pre tých, čo vojnu berú ako mechanizmus k dosiahnutiu vlastných cieľov, je to iba pokračovanie diplomacie inými prostriedkami. A práve k tejto vojnovej diplomacii vždy patrila korupcia, vyvolávanie nepokojov, revolúcie, vzbury a najnovšie "jari" a majdany. 
    Bezpečnostná situácia na Slovensku je veľmi krehká. Roky ekonomického poklesu obyvateľstva, sklamanie z prepadu demokracie a slobôd, to všetko vytvára výbušnú zmes, ktorá vyhovuje (a možno bola cielene pripravovaná) ľuďom, ktorí vidia vo vojne VÝCHODISKO zo svojich problémov. EÚ podľahla vidine takéhoto riešenia a jediné, čo nás delí od vojny, je odolávanie niektorých statočných politikov na oboch stranách, ale predovšetkým protivojnové odhodlanie VEREJNEJ MIENKY. Preto je v médiách viditeľná taká masívna snaha o jej oslabenie, preto toľko vyhrážania, zastrašovania, preto OKUPANTSKÝ MARŠ americkej armády cez Európu, nejde o nič menej a o nič viac, ako o LÁMANIE VEREJNEJ MIENKY a navádzanie pocitu STRACHU. Vďaka informáciám "z tejto i druhej strany reality", ktoré máme z vojnových udalostí na Ukrajine si významná časť obyvateľstva EÚ urobila reálny názor a na základe nich aj reálne vyhodnotenie možností a dospela k nevyhnutnosti vlastnej aktívnej protivojnovej účasti. Protivojnové odhodlanie verejnosti nemôže byť umocnené viac, ako v mierovom hnutí, ako je napríklad aj Mierová Charta 2015. Princíp je, aby sa ľudia ZJEDNOTILI okolo jedinej, podstatnej hodnoty, ktorou je MIER !!!!! Zjednotiť ľudí okolo jedinej idey, to znamená v prvom rade vysvetliť im, že mier je PRIORITOU nás všetkých. Ďalšou podmienkou je VYRADIŤ ZO SPOLOČNÉHO POSTUPU VŠETKO, ČO NÁS ROZDEĽUJE. No, a to je presne to, čo vojnoví štváči nepotrebujú. Preto:

1. Spochybňujú mier ako hodnotu, nahrádzajú ho bezobsažnou "slobodou" a ešte bezobsažnejšou "demokraciou"  

2. Robia všetko, aby do zjednocovania vniesli SVÁR, ANTAGONIZMY, BOJE.

Naproti tomu:
1. My o mier NEBOJUJEME !!!!!! My sa o mier USILUJEME !!!!
2. Vo vojne umierajú všetci, bez rozdielu vyznania, ideológie, bez rozdielu tried a sociálneho statusu, preto sa ani MIER NEDÁ UDRŽAŤ vyvolaním TRIEDNEHO BOJA, náboženskej a sociálnej nenávisti , alebo rasovej netolerancie, ale len a výlučne držaním sa jedinej svätej myšlienky a hodnoty, ktorou je MIER !!!!
3. Obránenie mieru je vecou CELEJ SPOLOČNOSTI, celého NÁRODA, VŠETKÝCH jeho POZITÍVNYCH SÍL, nech sú akéhokoľvek smerovania !!!! Udržanie mieru nie je mysliteľné presadením snaženia, výsledku, alebo programu jednej politickej strany, akúkoľvek by mala prevahu a podporu. Jedinou cestou pre tieto sily je ORGANIZOVANÝ ODPOR PROTI VOJNE a jediným spôsobom je JEDNOTA všetkých síl. Nedovolíme NIKOMU pod žiadnou zámienkou túto jednotu rozbíjať !!! Žiaden triedny boj, náboženská dogma, ani politický cieľ nestojí nad našim SPOLOČNÝM CIEĽOM, ktorým je MIER !!!!!
Všetky antagonizmy aj s ich nositeľmi z našej cesty odstránime! Nenecháme sa rozbíjať najatými a zaplatenými vyvolávačmi majdanov, nepokojov a bojov, nech sú akokoľvek zdôvodňované.

Preto sme sa rozhodli pre nasledujúce opatrenia:
1. Všetky verejné príspevky, ktoré majú odznieť na mierových zhromaždeniach Charty 2015, budú vopred schválené hovorcom alebo tajomníkom Charty 2015.
2. V prípade zistenia obsahového rozporu s cieľmi Charty 2015 budú účastníci vylúčení z verejných vystúpení Charty 2015.
3. V prípade porušenia týchto pravidiel sa Mierová Charta 2015 bude verejne dištancovať od všetkých, ktorí sa ich dopustili.
4. S platnosťou od dnešného dňa zakazujem na všetkých zhromaždeniach Mierovej Charty 2015 všetky zástavy a znaky straníckej príslušnosti okrem znaku Mierovej Charty 2015, ktorý zjednocuje svojim významom všetkých účastníkov.
5. Účasť všetkých záujemcov, ale aj všetkých doplnkových aktivít je potrebné nahlásiť tajomníkovi Mierovej Charty 2015, pánovi P. Nišponskému, ktorý pre nich udelí súhlas, určí poradie a rozsah príspevkov, ale je oprávnený aj na iné záväzné organizačné nariadenia.

V Košiciach, dňa 1.4.2015 MUDr. 

Andrej Janco, hovorca Charty 2015.